برای عضویت جدید ثبت نام کنید:
نام*:  
نام خانوادگی*:  
   
 
 

لطفا درجه ی دانشگاهی خود را در باکس زیر تایپ کنید (استاد، دانشیار، استادیار، دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی، دیپلم):

سابقه حضور یا ارتباط با صنعت پتروشیمی (بر حسب سال):
اگر سابقه ی شما در صنایع شیمیایی و پتروشیمی ممتد و پیوسته نبوده، سنوات سابقه ی موثر که مجموعی از سوابقِ ناپیوسته است را درج بفرمایید.

خود را بیشتر متعلق به کدام یک از جوامع زیر میدانید؟ عنوان مورد نظر را در باکس زیر تایپ کنید (دانشگاهی، بدنه ی اصلی صنعت پتروشیمی (صنایع پایه ای و میانی)، پایین دست پتروشیمی (صنایع تکمیلی)، بالا دستی پتروشیمی (صنعت نفت، گاز، پالایش)، سایر جوامع و نهادهای مرتبط با پتروشیمی (مالی، سازندگان تجهزات، محیط زیست، رسانه و ....) )